loader image

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW ŁĄCKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO.

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Pani Teresa Janczura prowadząca działalność pod nazwą RENI-MED Łąckie Centrum Medyczne Teresa Janczura z siedzibą Łącko 53, 33-390 Łącko, tel. (+48) 508 717 626, e-mail: renimed@onet.pl; Z Inspektorem Ochrony Danych (Marek ROGÓZ) można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 600 89 68 68 lub e-maila: marek@omegaaudyt.pl;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania usługami opieki zdrowotnej,
  2. zawarcia i wykonania obowiązków wynikających z umów,
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
  5. badania satysfakcji klientów,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa mienia, pracowników i klientów (w tym poprzez monitoring wizyjny),
  7. komunikacji z klientami i kontrahentami,
  8. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  9. prowadzenia działań edukacyjnych.
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
 1. 9 ust. 2 lit. h RODO – świadczenie usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania usługami opieki zdrowotnej,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umów z administratorem,
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 4. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia
  i realizacji świadczeń lub umów z administratorem,
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, badania satysfakcji klientów, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz komunikacji z klientami i kontrahentami,
 6. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – zapewnienia bezpieczeństwa mienia, pracowników i klientów;
 • odbiorcą danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym administrator udostępni dane lub zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. współpracownicy firmy, laboratoria, realizatorzy usług i świadczeń medycznych, informatycznych, księgowych, prawniczych, audytorskich oraz firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 3. podmioty, z którymi administrator współpracuje i którym udostępnia dane osobowe działając w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń
  a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu będą przechowywane przez okres do
  3 miesięcy od zarejestrowania, natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu
  wyłącznie na zasadach określonych w RODO i innych przepisach prawa (biorąc pod uwagę zawarte tam ograniczenia);
 • strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem lub realizacji świadczeń medycznych, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy
  z administratorem;
 • w przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

 

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w celu podjęcia działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i klientów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

2) Działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników
i klientów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO;

3) Ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – art. 9 ust 1 lit. i) RODO.

INFORMACJA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ KONTRAHENTÓW ŁĄCKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ORAZ DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW.

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Teresa Janczura prowadząca działalność pod nazwą RENI-MED Łąckie Centrum Medyczne Teresa Janczura z siedzibą Łącko 53, 33-390 Łącko, tel. (+48) 508 717 626, e-mail: renimed@onet.pl; Z Inspektorem Ochrony Danych (Marek ROGÓZ) można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 600 89 68 68 lub e-maila: marek@omegaaudyt.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku
  z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe; Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał również od pacjenta, który wskazał osoby upoważnione (dane identyfikujące, adresowe i kontaktowe).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak również na podstawie przepisów prawa, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. a) podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 6. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w tym firmy informatyczne, medyczne, księgowe, prawnicze i audytorskie;
 7. c) firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania;
 8. d) podmioty, z którymi administrator współpracuje i którym udostępnia dane osobowe działając w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa pkt. 3 lub przez okres wymagany przepisami prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa – wyłącznie na zasadach określonych w RODO i innych przepisach prawa (biorąc pod uwagę zawarte tam ograniczenia):
 11. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 12. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 13. c) prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 14. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 15. e) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
 16. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 17. W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie administratora uprzejmie informuję, iż teren Centrum objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w siedzibie Centrum.
 18. W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odrębnym komunikatem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – FACEBOOK.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pani Teresa Janczura prowadząca działalność pod nazwą RENI-MED Łąckie Centrum Medyczne Teresa Janczura z siedzibą Łącko 53, 33-390 Łącko, tel. (+48) 508 717 626, e-mail: renimed@onet.pl; Z Inspektorem Ochrony Danych (Marek ROGÓZ) można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 600 89 68 68 lub e-maila: marek@omegaaudyt.pl
 2. Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin Facebooka a nasza firma administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku
  z zamieszczonymi przez nas informacjami.
 3. Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebooka, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;
  2. umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
  3. prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   w przypadku realizacji działań informacyjnych.
 5. Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook przechowywane są na zasadach określonych odrębnym regulaminem Facebooka.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem Facebook są w pełni dobrowolne.